Skip to main content

ALGEMENE VOORWAARDEN Body Wave

Artikel 1. ALGEMEEN

1.1      Onderhavige algemene voorwaarden (hierna genoemd “Algemene Voorwaarden”) zijn van toepassing op alle reservaties van bezoeken, behandelingen en arrangementen aangeboden door de BVBA Body Wave, met maatschappelijke zetel te 2018 Antwerpen, Professor Claraplein 19/001, ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen onder het nummer 0860.504.618 aan consumenten en professionelen met woonplaats of maatschappelijke zetel in en buiten België.

1.2      Door het maken van een reservatie gaat de klant akkoord met de algemene voorwaarden/privacy/huisregels/annulatievoorwaarden.

1.3       Body Wave behoudt zich het recht voor om de Algemene Voorwaarden ten allen tijde op eigen initiatief te wijzigen. Wijzigingen in de Algemene Voorwaarden treden in werking op de eerste dag van de volgende maand.

1.4     De Algemene Voorwaarden zijn steeds vrij consulteerbaar op de website (www.bodywave.com) of  steeds vrij verkrijgbaar op verzoek aan de receptie van Body Wave.

1.5      Indien geoordeeld zou worden dat een bepaling van de Algemene Voorwaarden geheel of gedeeltelijk ongeldig, nietig of niet afdwingbaar is, heeft zulks geen gevolgen voor de andere clausules en bepalingen van de Algemene Voorwaarden.

1.6      Het zich niet beroepen door Body Wave op een bepaling voorzien in de Algemene Voorwaarden kan niet worden geïnterpreteerd als een verzaking naar de toekomst toe.

1.7       Bij reservatie of aankoop bij Body Wave verbindt de Klant zich er toe om zich te gedragen naar en overeenkomstig de huisregels van Body Wave. De huisregels zijn beschikbaar aan de receptie, via eenvoudige vraag van de klant, en op de website van Body Wave. Niet respecteren door de Klant  van de huisregels geeft Body Wave het recht om de Klant de toegang tot Body Wave te ontzeggen. Body Wave behoudt zich het recht voor om de huisregels zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.

Artikel 2. GEBRUIK DIENSTEN – FACILITEITEN Body Wave

2.1       Reservatie: Een bezoek aan de wellness is enkel mogelijk mits schriftelijke reservatie (via de website of receptie Body Wave).
Je kan kosteloos tot 48 uur op voorhand je afspraak annuleren of verplaatsten.
Indien minder dan 48 uur op voorhand zijn wij genoodzaakt de dienst/behandeling 100% aan te rekenen. Uitgezonderd bij ziekte: verwittigen dan op voorhand én mail je doktersbewijs naar info@bodywave.be (met vermelding van datum en uur van de afspraak, max. 24 uur na de afspraak) Dit geldt als enige reden om de afspraak/dienst/behandeling kosteloos te verplaatsen naar een later tijdstip.

2.2      Reservatie : Voorafgaandelijke reservatie is steeds verplicht bij voedingsadvies (diëtiste), personal coaching (kinesiste) , schoonheidsspecialisten, huidexperten, massagetherapeuten (lichaams- en gelaatsbehandelingen),… In geval van afwezigheid  – zonder annulatie – op de gemaakte afspraak (hierna genoemd “no show”) verbindt de Klant zich er toe om Body Wave hiervan onverwijld in kennis te stellen. De Klant verbindt zich er toe om steeds stipt op de gemaakte afspraak aanwezig te zijn, zijnde minstens 5 minuten op voorhand. Een reservatie is enkel geldig na schriftelijke bevestiging door Body Wave.

2.3     No-show bij voedingsadvies (diëtiste), personal coaching (kinesiste) , schoonheidsspecialisten, huidexperten, massagetherapeuten (lichaams- en gelaatsbehandelingen). Bij reservering van één of meerdere sessies dient het volledige bedrag onmiddellijk en integraal te worden betaald bij de aanvang van de eerste sessie. Bij afwezigheid of laattijdige aanwezigheid zal het bedrag van de sessie integraal worden aangerekend, doch zal enkel de resterende duurtijd worden benut. Annulatie of verplaatsing van de gemaakte reservatie, is enkel schriftelijk mogelijk en kosteloos tot 48 uur voorafgaand aan het plaatsvinden van de sessie.

Indien minder dan 48 uur op voorhand zijn wij genoodzaakt de dienst/behandeling 100% aan te rekenen. Uitgezonderd bij ziekte: verwittigen dan op voorhand én mail je doktersbewijs naar info@bodywave.be (met vermelding van datum en uur van de afspraak, max. 24 uur na de afspraak) Dit geldt als enige reden om de afspraak/dienst/behandeling kosteloos te verplaatsen naar een later tijdstip.

2.4  Annulatie bij voedingsadvies (diëtiste), personal coaching (kinesiste) , schoonheidsspecialisten, huidexperten, massagetherapeuten (lichaams- en gelaatsbehandelingen). Bij reservering van één of meerdere sessies dient het volledige bedrag onmiddellijk en integraal te worden betaald bij de aanvang van de eerste sessie. Bij afwezigheid of laattijdige aanwezigheid zal het bedrag van de sessie integraal worden aangerekend, doch zal enkel de resterende duurtijd worden benut. Annulatie of verplaatsing van de gemaakte reservatie, is enkel schriftelijk mogelijk en kosteloos tot 48 uur voorafgaand aan het plaatsvinden van de sessie.Indien minder dan 48 uur op voorhand zijn wij genoodzaakt de dienst/behandeling 100% aan te rekenen. Uitgezonderd bij ziekte: verwittigen dan op voorhand én mail je doktersbewijs naar info@bodywave.be (met vermelding van datum en uur van de afspraak, max. 24 uur na de afspraak) Dit geldt als enige reden om de afspraak/dienst/behandeling kosteloos te verplaatsen naar een later tijdstip.

2.6      Annulering : Een reservatie voor een massage, behandeling … kan kosteloos geannuleerd worden wanneer dit schriftelijk (info@bodywave.be) gebeurt vóór 48 uur van de geplande behandeling. Bij laattijdige annulatie d.w.z. binnen de 48 uur voorafgaand de geplande behandeling, zal u 100,00% van de totale behandelingskost dienen te betalen. Met onverwachte omstandigheden wordt geen rekening gehouden bij laattijdige annulatie. Bij laattijdige aankomst op de gemaakte afspraak zal het volledige tarief van de behandeling worden aangerekend, doch zal enkel de resterende tijd van de afspraak worden benut. Voorschotten en voorafbetaalde behandelingen, abonnementen worden niet terugbetaald.

Annulatie korter dan 48 uur voor de geboekte afspraak kan enkel bij ziekte: door op voorhand te verwittigen én mail je doktersbewijs naar info@bodywave.be (met vermelding van datum en uur van de afspraak, max. 24 uur na de afspraak) Dit geldt als enige reden om de afspraak/dienst/behandeling kosteloos te verplaatsen naar een later tijdstip.

 

2.7       Abonnementen: Een abonnement is steeds 3 jaar geldig te starten op de dag van de betaling. Abonnementen worden nooit terugbetaald.

2.8      Verplichte melding : Bij een reservatie is de Klant verplicht om alle allergieën, ziektes of ongemakken mee te delen die een mogelijk risico vormen voor de gezondheid bij de deelname aan of het beroep doen op één van de faciliteiten of diensten van Body Wave.

2.9     Arrangementen zijn een samengesteld pakket en kunnen niet aangepast worden.

2.10    Niet-naleving van het huisreglement heeft verwijdering uit Body Wave tot gevolg, na volledige betaling en zonder terugbetaling of enige andere vorm van compensatie.

Artikel 3. PERSOONLIJKE GEGEVENS – PRIVACY POLICY

Body Wave vindt de bescherming van je privacy belangrijk. Wij streven er dan ook naar om jouw persoonsgegevens op een wettelijke, eerlijke en transparante manier te verwerken.

Wanneer je onze website bezoekt of gebruik maakt van één van onze diensten, verzamelen we verschillende persoonsgegevens. Deze persoonsgegevens zijn nodig om u van dienst te kunnen zijn. In deze privacy policy wordt uitgelegd welke gegevens wij verzamelen, voor welke doelen en op basis van welke grondslag, hoe wij de gegevens verkrijgen, hoe je deze kunt aanpassen, en wat je rechten zijn.

De verwerking van persoonsgegevens is onderworpen aan de Europese verordening 2016/676 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrij verkeer van die gegevens, alsook aan de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens.

Deze privacy policy is van toepassing op alle diensten die door Body Wave worden verstrekt en in het algemeen op alle activiteiten die wij uitvoeren.

WELKE GEGEVENS WORDEN VERZAMELD?

Afhankelijk van welke dienst je gebruik maakt, kan Body Wave volgende persoonsgegevens van je verwerken:

 

 • Naam;
 • Adresgegevens;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Financiële gegevens;
 • Geboortedatum;
 • Persoonlijke voorkeuren;
 • Bepaalde medische gegevens die bij het boeken van een behandeling van belang kunnen zijn (dit gebeurt steeds vrijwillig)

Wij verwerken je persoonsgegevens voor verschillende doeleinden. Bij elke verwerking worden enkel de persoonsgegevens verwerkt die noodzakelijk zijn voor het bereiken van het beoogde doeleinde.

HOE VERZAMELEN WE DEZE PERSOONSGEGEVENS?

1. Rechtstreeks van de klant

Gelet op de aard van de dienstverlening, kan Body Wave jou enkel diensten aanbieden indien je akkoord bent om bepaalde persoonsgegevens te delen met Body Wave. De persoonsgegevens die we verzamelen ontvangen we steeds rechtstreeks van jou.

Wanneer je Body Wave bezoekt kunnen wij jouw identiteitskaart vragen. Via het automatisch inlezen van de identiteitskaart kunnen wij enkel persoonsgegevens verzamelen waarvoor geen pincode of andere authenticatie vereist is, m.n.: foto, naam, adresgegevens, geboorteplaats en –datum.

Wens je bij jouw bezoek liever niet jouw identiteitskaart te laten inlezen, dan is dat voor ons geen probleem. Eén van onze medewerkers kan jouw persoonsgegevens handmatig ingeven of je kan je persoonsgegevens zelf invullen via het formulier dat jou aan de balie ter beschikking wordt gesteld.

Wanneer je een e-mail naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren en wij naar jouw persoonlijke gegevens – die voor de desbetreffende situatie noodzakelijk zijn – vragen. Dit maakt het mogelijk jouw vragen te verwerken en jouw verzoeken te beantwoorden.

WAAROM VERWERKEN WIJ PERSOONSGEGEVENS?

Body Wave verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 

 • Klantenadministratie (reservering en afhandeling van de betaling);
 • Het leveren van onze diensten aan de klanten;
 • De veiligheid van onze klanten die zich in ons centrum bevinden (vb. hulpverlening en evacuatie)

SOCIALE MEDIA

De sociale media knoppen op onze website zijn opgenomen om pagina’s te kunnen delen via sociale netwerken zoals Instagram, Facebook en Youtube e.d.  Indien je op deze knoppen klikt worden jouw persoonsgegevens verwerkt door het desbetreffende sociale netwerk.

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens door deze sociale netwerken.

Om te weten hoe deze sociale omgaat met jouw persoonsgegevens, verwijzen wij jou door naar de privacy policy van deze sociale netwerken.

MARKETING

Jouw gegevens worden gebruikt voor interne marketingdoeleinden. voor het uitsturen van onze nieuwsbrieven, enquêtes, acties…

Uitschrijven kan steeds met een link in de nieuwsbrief of via e-mail naar info@bodywave.be. We verwijderen je gegevens dan meteen van onze nieuwsbrief adressenlijst.

BEVEILIGING EN BEWAARTERMIJN

Body Wave neemt passende technische en organisatorische maatregelen om jouw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking.

Body Wave bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Dat betekent dat Body Wave je gegevens niet langer bewaart dan nodig is om de betreffende dienst(en) aan jou te leveren. De persoonsgegevens worden automatisch verwijderd uit ons bestand na maximaal 10 jaar van inactieve periode.

Het voorgaande is niet van toepassing indien Body Wave gegevens langer moet bewaren op grond van een wettelijke verplichting.

VERSTREKKEN VAN PERSOONSGEGEVENS AAN DERDEN

We geven of verkopen je gegevens niet door aan anderen, tenzij dat nodig is voor de dienstverlening of dat wettelijk verplicht is.

WAT ZIJN MIJN RECHTEN?

Jij hebt het recht op een begrijpelijke en transparante uitleg over hoe wij met jouw persoonsgegevens omgaan en welke rechten jij in dat verband kan uitoefenen.

Als klant heeft u:

Recht op inzage

Jij hebt het recht om te allen tijde inzage van ons te vragen in de gegevens die wij over jou beschikbaar hebben.

Recht op correctie

Jij hebt het recht om jouw persoonsgegevens te corrigeren als deze onjuist of verouderd zijn en/of om ze te laten aanvullen als ze onvolledig zijn.

Recht om bezwaar te maken

Jij hebt het recht om bezwaar te maken tegen het feit dat je gegevens worden verwerkt als die verwerking berust op een algemeen belang of het gerechtvaardigd belang van diegene die jouw gegevens verwerkt. Bovendien kunt je ook dit recht van bezwaar laten gelden als jouw persoonsgegevens worden verwerkt voor direct marketingdoeleinden.

Recht op beperking van de verwerking

Jij hebt het recht om beperking van de verwerking van jouw gegevens te verzoeken. Door de verwerking van jouw persoonsgegevens te beperken kunnen jouw persoonsgegevens nog worden bijgehouden maar wordt het gebruik ervan beperkt. Wanneer je een verwerkingsbeperking hebt gevraagd, mag de verwerkingsverantwoordelijke enkel nog jouw gegevens opslaan. Dit wil zeggen dat er met jouw gegevens geen andere verrichtingen meer kunnen gebeuren en je aldus ook geen gebruik zal kunnen maken van de dienstverlening van Body Wave.

Recht om vergeten te worden

Jij hebt het recht om ons te verzoeken om alle gegevens die wij van jou hebben te verwijderen. Wanneer jij een verzoek indient om jouw account te verwijderen, zullen wij gegevens verwijderen die tot jou herleidbaar zijn behalve de gegevens die wij op basis van de wet moeten of mogen bewaren. Gelet op de aard van de dienstverlening, kan Body Wave jou enkel diensten aanbieden indien je akkoord ben om bepaalde persoonsgegevens met ons te delen.

Om deze rechten uit te oefenen, kan je op eenvoudige wijze een e-mail sturen met jouw verzoek aan info@bodywave.be. Dit verzoek moet vergezeld worden van een bewijs van identiteit, bij voorkeur door middel van een kopie van identiteitskaart. De foto op jouw identiteitskaart mag je verbergen.

KLACHTEN?

Jij hebt het recht om een klacht in te dienen over de wijze waarop wij met jouw gegevens omgaan.

Wanneer jij een klacht hebt, dan lossen wij dat het liefst zelf met je op. Neem daarvoor contact met ons op.

Je beschikt ook over de mogelijkheid om klacht in te dienen bij de Belgische toezichthoudende autoriteit: Gegevensbeschermingsautoriteit, drukpersstraat 351, 1000 BRUSSEL.

Vragen?

Als je nog vragen hebt over de wijze waarop Body Wave met persoonsgegevens omgaat, neem dan gerust contact met ons op via een schrijven gericht aan Body Wave, Professor Claraplein 19/001, 2018 Antwerpen. We helpen je graag.

Artikel 4. VARIA

4.1       De door Body Wave gebruikte tarieven zijn inclusief B.T.W.. Body Wave heeft het recht om de tarieven ten allen tijde te wijzigen. Tariefwijzigingen treden in werking op de eerste dag van de volgende maand en zijn raadpleegbaar via de website (www.bodywave.be) of op eenvoudige vraag aan de receptie van Body Wave.

4.1       Body Wave behoudt zich het recht voor om haar faciliteiten geheel of gedeeltelijk te sluiten tijdens schoolvakanties en wettelijke feestdagen. Body Wave maakt tevens voorbehoud om haar openingsuren tijdelijk of permanent te wijzigen. Sluitingsdagen of wijzigingen in de openingsuren worden steeds voorafgaandelijk aangekondigd via de receptie of website van Body Wave.

4.4       Body Wave behoudt zich het recht voor om het complex geheel of gedeeltelijk exclusief ter beschikking te stellen aan organisatoren van evenementen met exclusieve toegang voor de gasten van het evenement. Mededelingen omtrent het plaatsvinden evenementen met exclusieve toegang worden gecommuniceerd via de receptie van Body Wave.

4.5      Body Wave behoudt zich het recht voor om haar faciliteiten geheel of gedeeltelijk te sluiten ten einde herstellings- of onderhoudswerken uit te kunnen voeren. De niet-beschikbaarheid van faciliteiten van Body Wave wegens de uitvoering van onderhouds- of herstellingswerken geeft in hoofde van Body Wave geen aanleiding tot het verschuldigd zijn van enige vergoeding of compensatie t.o.v. haar Klanten.

4.6       Body Wave accepteert volgende betalingsmiddelen : contante betaling, debetkaarten, kredietkaarten (Visa – Mastercard), American Express.

4.7        Body Wave heeft het recht om cadeaubonnen of arrangementen te weigeren die werden aangekocht of uitgedeeld via andere elektronische platformen en websites dan deze van de Verkoper.

4.8      Bonnen, gratis toegangen, … en allerhande vouchers die worden aangeboden zijn niet omwisselbaar voor geld. Deze worden enkel aangeboden zolang de voorraad strekt. En deze zijn niet cumuleerbaar met andere acties. De voorwaarden vermeld op deze bon of voucher is strikt van toepassing.  Deze kunnen ook niet worden doorverkocht.

Artikel 5. KLACHTEN

Klachten aangaande de faciliteiten van Body Wave dienen binnen de 48 uur schriftelijk te worden gemeld aan Body Wave. Bij het verstrijken van voornoemde termijn worden de faciliteiten van Body Wave geacht in overeenstemming te zijn met datgene waartoe Body Wave zich verbonden heeft en met de verwachtingen daaromtrent van de Klant.

Artikel 6. OVERMACHT

6.1      Body Wave kan niet aansprakelijk worden gesteld wegens de niet-nakoming van haar verplichtingen, indien deze niet-nakoming te wijten is aan abnormale en onvoorziene omstandigheden die onafhankelijk van de wil van Body Wave tot stand zijn gekomen en waarvan de gevolgen ondanks het nemen van alle mogelijke voorzorgsmaatregelen niet konden worden vermeden.

6.2          In geval van overmacht worden de contractuele verplichtingen van Body Wave opgeschort. Indien de periode van overmacht een duurtijd aanneemt van meer dan 1 maand, en Body Wave hierdoor in de onmogelijkheid bevind om haar contractuele verplichtingen uit te voeren, zijn zowel Body Wave als de Klant beide bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang en kosteloos te ontbinden, zonder dat er in dat geval verplichting tot schadevergoeding bestaat of enige andere vorm van compensatie.

Artikel 7. AANSPRAKELIJKHEID

7.1       Elke Klant maakt op eigen risico gebruik van de faciliteiten van Body Wave. Body Wave kan niet aansprakelijk worden gesteld voor gebeurlijke ongevallen die plaatsvinden op haar terreinen bij het gebruik maken door het Klant van de aangeboden faciliteiten.

7.2      Body Wave kan niet aansprakelijk worden gesteld voor diefstal van en/of beschadigingen aan persoonlijke goederen die eigendom zijn van de Klant.

7.3       Body Wave kan niet aansprakelijk worden gesteld voor lichamelijke letsels veroorzaakt door derden, andere Klanten of Leden tijdens het gebruik door de Klant van de door Body Wave aangeboden faciliteiten.

Artikel 8. TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTBANKEN

Het Belgisch recht is van toepassing op de Algemene Voorwaarden. Bij geschillen zijn de Rechtbanken en Hoven van het gerechtelijke arrondissement Antwerpen bevoegd.

Algemene voorwaarden Body Wave – online aankopen

Artikel 1. ALGEMEEN

1.1      Onderhavige algemene voorwaarden (hierna genoemd “Algemene Voorwaarden”) zijn van toepassing op de online aankoop van cadeaubonnen of arrangementen via de website www.bodywave.be (hierna genoemd “de Website”), aangeboden door de Body Wave BVBA, met maatschappelijke zetel te 2018 Antwerpen, Professor Claraplein 19/001, ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen onder het nummer 0860.504?618 (hierna genoemd “de Verkoper”) aan consumenten en beroepsmatige gebruikers (hierna genoemd “de Koper”) met woonplaats of maatschappelijke zetel in België.

1.2      Door het aankopen van een cadeaubon, arrangement, behandeling, abonnement e.d. is de klant akkoord met de Algemene Voorwaarden. De Koper kan de Algemene Voorwaarden steeds raadplegen op de Website van de Verkoper of op eenvoudige vraag bekomen aan de receptie van Body Wave.

1.3      De Verkoper behoudt zich het recht voor om onderhavige Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen. De wijzigingen aangebracht aan de Algemene Voorwaarden zijn niet van toepassing op de reeds aangekochte cadeaubonnen of arrangementen, voorafgaand aan de wijziging.

1.4      Indien geoordeeld zou worden dat een bepaling van onderhavige Algemene Voorwaarden geheel of gedeeltelijk ongeldig, nietig of niet afdwingbaar is, heeft zulks geen gevolgen voor de andere clausules en bepalingen van onderhavige Algemene Voorwaarden.

1.5      Het zich niet beroepen door de Verkoper op een bepaling voorzien in onderhavige Algemene Voorwaarden kan niet worden geïnterpreteerd als een verzaking naar de toekomst toe.

1.6       Bij aanvaarding van de Algemene Voorwaarden verbindt de klant zich er toe om zich te gedragen naar en overeenkomstig de huisregels van Body Wave. De huisregels zijn beschikbaar aan de receptie en op de website van Body Wave. Niet respecteren door de klant  van de huisregels geeft Body Wave het recht om de Klant de toegang tot Body Wave te ontzeggen. Body Wave behoudt zich het recht voor om de huisregels zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.

Artikel 2. CADEAUBONNEN – ARRANGEMENTEN

2.1      De door de Verkoper op de Website aangeboden cadeaubonnen en arrangementen omvatten een omschrijving van de aankoopprijs (exclusief kosten verbonden aan het gebruik maken van online financiële diensten voor de aankoop) alsmede de belangrijkste activiteiten, arrangementen en vouchers waarop de Koper of gebruiker recht heeft bij het verzilveren van de aangekochte cadeaubon of arrangement.

2.2      Tenzij de instructies weergegeven op de Website anders bepalen, zijn de prijzen geldig de dag van de raadpleging van de Website.

2.3      De cadeaubonnen en arrangementen worden zo nauwkeurig mogelijk en te goeder trouw omschreven. De Verkoper kan niet aansprakelijk worden gesteld voor materiële vergissingen bij de beschrijving van de cadeaubonnen of arrangementen.

Artikel 3. AANKOOP

3.1      De cadeaubonnen en arrangementen worden enkel te koop aangeboden (hierna genoemd “de Aankoop”) via de Website van de Verkoper. Ten einde een Aankoop te kunnen doen, dient de Koper de instructies op de Website te volgen.

3.2      De Verkoper heeft het recht om cadeaubonnen of arrangementen te weigeren die werden aangekocht via andere elektronische platformen en websites dan deze van de Verkoper.

3.3      De cadeaubonnen en arrangementen worden aangeboden en aangekocht zolang de voorraad strekt. Indien een Aankoop niet meer in voorraad is, zat deze vervangen worden door een andere nog in voorraad zijnde cadeaubon of arrangement van hetzelfde prijsgamma. De Verkoper kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade die zou voortkomen uit het niet voorradig zijn van een cadeaubon of arrangement.

3.4      De Aankoop door de Koper komt pas tot stand na aanvaarding van de bestelling door de Verkoper en na validering door de Verkoper van de betaling de Koper.

3.5      De Verkoper houdt zich het recht voor om een Aankoop door de Koper te weigeren in geval van:

              – minderjarigheid van de Koper;

              – vermelding van foutieve of onvolledige gegevens door de Koper;

– intentie van de Koper om de Aankoop door te verkopen of aan te wenden voor commerciële  doeleinden.

Artikel 4. BETALING

4.1      Cadeaubonnen en arrangementen worden door de Koper online aangekocht via kredietkaart, debetkaart of American Express.

4.2      De Koper dient bij de Aankoop zijn of haar gegevens correct te vermelden. De Verkoper kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen voortvloeiend uit de foutieve vermeldingen door de Koper.

4.3       Indien de betalingstransactie voortijdig wordt beëindigd wordt de Aankoop onmiddellijk geannuleerd.

4.4      Bij online betaling via debetkaart of kredietkaart ontvangt de Koper onmiddellijk een e-mail met als inhoud een beschrijving van de Aankoop en een bonnummer.

4.5      Bij betaling via overschrijving wordt de Aankoop naar de Koper verzonden nadat de Verkoper de verschuldigde geldsom op zijn bankrekening heeft ontvangen. Bij verzending van de Aankoop naar de Koper dient rekening gehouden te worden met een wachttermijn van minstens 7 werkdagen. Verzendingskosten van de Aankoop vallen ten laste van de Koper.

4.5      De Verkoper kan niet aansprakelijk worden gesteld voor niet-correcte of gebrekkige werking van de online financiële diensten waarop de Koper beroep doet.

Artikel 5. RECHT VAN HERROEPING CONSUMENT

5.1      Overeenkomstig artikel VI.47 Wetboek Economisch Recht heeft de Koper het recht om van zijn Aankoop af te zien en de aankoopprijs terug te krijgen, zonder opgave van reden. Het recht van herroeping is enkel en alleen geldig voor aankopen via de Website van Verkoper.

5.2      Het recht van herroeping dient te worden uitgeoefend binnen een termijn van 14 kalenderdagen, te rekenen vanaf de dag na de levering van de Aankoop aan de Koper. Onder levering aan de Koper wordt gelijkgesteld, de dag waarop de Koper zijn Aankoop per materiële of elektronische drager heeft ontvangen. Na het verstrijken van voornoemde termijn kan de Koper niet meer afzien van zijn Aankoop.

5.3      De Verkoper verbindt er zich toe om – in geval van correcte uitoefening van het herroepingsrecht door de Koper – om de aankoopprijs terug te betalen aan de Koper binnen de 14 dagen die volgen op de datum van herroeping. De terugbetaling zal geschieden door middel van een bankoverschrijving op het rekeningnummer dat de Koper heeft opgegeven op het ogenblik van herroeping.

5.4      De terugbetaling van de aankoopprijs is exclusief de kosten verbonden aan het gebruik door de Koper van online financiële diensten bij de Aankoop.

5.5      In het geval dat de Koper de Aankoop per post heeft ontvangen, dient de Aankoop eveneens per post teruggezonden te worden naar de Verkoper op het adres: Body Wave BVBA, 2018 Antwerpen, Professor Claraplein 19/001. De kosten voor het terugzenden van de Aankoop vallen ten laste van de Koper.

5.6      Kennisgeving van de herroeping dient schriftelijk te gebeuren op het adres : Body Wave, 2018 Antwerpen, Professor Claraplein 19/00, waarbij melding moet worden gemaakt van volgende gegevens:

            – een beschrijving van de cadeaubonnen of arrangementen die de Koper heeft aangekocht;

            – het bonnummer verkregen van de Verkoper;

            – het bankrekeningnummer waarop de terugbetaling mag worden verricht.

5.7      De teruggezonden Aankoop mag niet in gebruik zijn genomen en dient – ingeval van toezending per post – zich in dezelfde staat te bevinden als op het ogenblik van de ontvangst per post. Al de meegezonden documentatie en het verpakkingsmateriaal dienen te worden gevoegd bij de terugzending door de Koper. De Verkoper houdt zich het recht voor om terugbetaling van de Aankoop te weigeren indien de Aankoop bij terugzending gebrekkig is en/of niet meer aan voornoemde vereisten voldoet.

Artikel 6. PERSOONLIJKE GEGEVENS – PRIVACY

6.1      De verwerking van gegevens valt onder de toepassing van de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens. Als verwerker van gegevens overeenkomstig voornoemde Wet dient te worden beschouwd : Body Wave BVBA, met maatschappelijke zetel te 2018 Antwerpen, Professor Claraplein 19/001, ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen onder het nummer 0860.504.618.

6.2       Door aanvaarding van onderhavige Algemene Voorwaarden, geeft de Klant uitdrukkelijke toestemming aan Body Wave om zijn persoonlijke gegevens te verwerken voor de uitvoering van rechten en verplichtingen verbonden aan de reservatie.

6.3      Door aanvaarding van onderhavige Algemene Voorwaarden, geeft de Klant uitdrukkelijke toestemming aan Body Wave om zijn gegevens te verwerken in een interne databank, ten einde marktstudies uit te kunnen voeren, de Klant te informeren omtrent nieuwe producten, faciliteiten, diensten en informatie – en promotiecampagnes te laten plaatsvinden door Body Wave.

6.4      De Klant heeft ten allen tijde het recht om kosteloos inzage te verkrijgen in de zijn persoonlijke gegevens waarover Body Wave beschikt, en heeft het recht deze kosteloos te wijzigen. De Klant heeft het recht om zich kosteloos tegen de verwerking van zijn gegevens met het oog op marketingdoeleinden te verzetten.

6.5      Body Wave kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele fouten of vergissingen opgenomen in de persoonsgegevens van de Klant.

6.8      Body Wave behoudt zich het recht voor om de gegevens van de Klanten te verwerken en aan te wenden indien noodzakelijk voor :

– de nakoming door Body Wave van een verplichting waaraan men onderworpen is krachten een wet, decreet of ordonnantie;

– de vervulling van een taak van openbaar belang of de uitoefening van het openbaar gezag, opgedragen aan Body Wave;

– de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van Body Wave.

Artikel 7. KLACHTEN

Klachten omtrent de aankoop dienen uiterlijk binnen de 8 dagen na levering per aangetekend schrijven te worden gericht aan de Verkoper. Onder levering aan de Koper wordt gelijkgesteld, de dag waarop de Koper zijn Aankoop per materiële of elektronische drager heeft ontvangen. Bij verstrijken van voornoemde termijn verklaart de Koper dat de door hem gedane Aankoop in overeenstemming is met zijn verwachtingen.

Artikel 8. OVERMACHT

De Verkoper kan niet aansprakelijk worden gesteld wegens niet-nakoming van zijn verplichtingen voortvloeiend uit onderhavige algemene voorwaarden, indien deze niet-nakoming te wijten is aan abnormale en onvoorziene omstandigheden die onafhankelijk van de wil van de Verkoper tot stand zijn gekomen en waarvan de gevolgen ondanks het nemen van alle mogelijke voorzorgsmaatregelen niet konden worden vermeden.

Artikel 9. AANSPRAKELIJKHEID

9.1      De Verkoper kan niet aansprakelijk worden gesteld, noch verantwoordelijk worden geacht voor foutmeldingen of problemen die ontstaan naar aanleiding van het gebruik door de Koper van het internet of enige ander communicatiemiddel bij het doorlopen van de aankoopprocedure op de Website van de Verkoper en de daarop volgende betaling door de Koper.

9.2      De Verkoper geeft de Koper op geen enkel vlak enige garantie omtrent de veiligheid van de betaling en/of de behoorlijke aflevering van de Aankoop per materiële of elektronische drager.

Artikel 10. TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTBANKEN

Het Belgisch recht is van toepassing op onderhavige algemene voorwaarden. Bij geschillen zijn de rechtbanken van het gerechtelijke arrondissement Antwerpen bevoegd.